دستگاه تصفیه آب خانگی سویچ مدل پروپلاس (ProPlus)

دستگاه تصفیه آب خانگی سویچ مدل پرو (Pro)

دستگاه تصفیه آب خانگی سویچ مدل کلاسیک (Classic)

دستگاه تصفیه آب سیار (پکیج بحران)

سامانه تصفیه پساب خاکستری

سامانه تصفیه فیلتراسیون دیسکی

سامانه تصفیه پساب صنعتی