آب سالم

گزارش سازمان بهداشت جهانی در مورد آب سالم آشامیدنی

در این مقاله به گزارش سازمان بهداشت جهانی از آب سالم و شرایط آب  سالم برای نوشیدن پرداخته شده است. همچنین به تاریخ پیدایش سازمان بهداشت جهانی و دستور العملهای این سازمان در خصوص آب سالم شده نیز اشاره شده است. سازمان بهداشت جهانی یکی از آژانس‌های تخصصی سازمان ملل متحد، سازمان بهداشت جهانی است…

ادامه مطلب