محصولات خانگی

دستگاه تصفیه آب خانگی سوییچ مدل پروپلاس (pro_plus)
دستگاه تصفیه آب خانگی سوییچ مدل پرو (pro)
سامانه تصفیه آب سیار (پکیج بحران)
دستگاه تصفیه آب خانگی سوییچ مدل کلاسیک (CLASSIC)

محصولات صنعتی

سامانه تصفیه پساب صنعتی
سامانه ی تصفیه و بازچرخانی پساب صنعتی (DIWS1)
سامانه فیلتراسیون دیسکی
سامانه‏ ی فیلتراسیون دیسکی (DDFS1)
سامانه پیش تصفیه آب دریا
سامانه ی پیش تصفیه آب دریا (DRPS1)
سامانه تصفیه خانه MBR
طراحی تصفیه خانه ی MBR
سامانه تصفیه پساب خاکستری
سامانه تصفیه و بازچرخانی آب خاکستری (DGWS1)
سامانه های تصفیه و بازچرخانی محلول های شیمیایی (DCWS1)